Alapszabály

ALAPSZABÁLY


A Fejér Megyei Bíróság által 2002. október 12. napján jogerőre emelkedett, Pk. 63.512/2002/2. számú végzésben jóváhagyott Alapszabályt, a tagok a 2009. május 16-i taggyűlésen az 1989. évi II. törvény, valamint a 2004. évi I. törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint módosítják.

I. Az egyesület neve, célkitűzései, jogi jellege


1.§

(1) Az egyesület neve magyarul: Hegyi Kalandorok Hegymászó és Túra
                                                Sportegyesület                           
(2) Az egyesület neve angolul: Mountain-Adventurers SE
(3) Az egyesület rövid neve: HKHT SE

2.§

(1) Az egyesület célja a hegymászás, a sziklamászás valamint túrázás népszerűsítése, szélesebb körben való elterjesztése.
(2) Lehetőség szerint hazánktól távolabbi hegycsúcsok elérése, megmászása.
(3) Az egyesület ápolja és óvja a természet értékeit, karbantartja a hazai sziklamászó iskolákat, a nehezen járható turistaösvényeket és környezetüket különös tekintettel a Dunántúli-középhegység területén elhelyezkedőkre.
(4) Kapcsolatok kiépítése hasonló jellegű külföldi szervezetekkel.
(5) Az egyesület a támogatásokból, pályázatokból befolyt pénzösszeget, a környezet megóvására, a sportággal kapcsolatos felszerelések vásárlására illetve külföldi expedíciókra fordítja.
(6) Hazai és külföldi túrák, hegymászások szervezése, lebonyolítása.

3.§

Az egyesület székhelye: 8151 Szabadbattyán, Leányka dűlő 4211/2. hrsz.


4.§

(1) Az egyesület jellege: sportegyesület
(2) Az egyesület jogi személy.

 II. Az egyesületi taggyűlés


5.§

(1) Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a tagok összességét magába foglaló taggyűlés. A tagok kizárásáról és felvételéről csak a taggyűlés dönthet.
(2) Az egyesületi taggyűlést
 a.) az évi beszámoló és a következő évi program elfogadása céljából évente;
 b.) a tisztségviselők újraválasztása céljából legalább háromévente;
 c.) az egyesületi tagok 1/3-ának írásbeli indítványára-a cél megjelölésével és a                                rendkívüli taggyűlés összehívása okának megnevezésével, vagy ha az elnökség bármelyik tagja azt szükségesnek tartja, pedig esetenként összehívni.                                                                                             
(3) Az egyesületi taggyűlést az elnökség hívja össze.
(4) Az egyesületi taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok közül 50%+1 fő jelen van.
(5) Határozatképtelenségre tekintettel a megismételt taggyűlést legkorábban a taggyűlés eredeti időpontjától számított 8 nap elteltével lehet összehívni. A megismételt taggyűlés a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes, ha a
fentiekről a tagokat a meghívóban előre tájékoztatták és azon az elnökség minimum három tagja jelen van.
Az írásbeli értesítőben a tagokat a határozatképesség ezen speciális szabályáról
tájékoztatni kell, így azok a távolmaradás jogkövetkezményeinek ismeretében dönthetnek a részvétel kérdésében.
(6) Az egyesületi taggyűlés határozatait a jelenlévő tagok többségének szavazatával hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

6.§

(1) Az egyesületi taggyűlés hatáskörébe tartozik:
 a.) Az Alapszabály elfogadása és módosítása. Az Alapszabály módosításához
 2/3-os többség szükséges.
 b.) Az elnökség titkos szavazás útján történő megválasztása és visszahívása.
 c.) Az egyesület egyesületi szövetségbe való belépésének, illetve kilépésének  elhatározása, továbbá az egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, valamint az egyesület feloszlásának kimondása.
 d.) Az egyesület felügyelő bizottság tagjainak nyílt szavazás útján történő megválasztása és visszahívása.
 e.) Az éves költségvetés megállapítása.
 f.) Az éves beszámolók elfogadása.


 III. Az elnökség


7.§

(1) Az egyesület képviseletét a taggyűlés által választott, négy főből álló elnökség látja el.
(2) A taggyűlés az elnökség tagjait három évre választja.
(3) Az elnökség tagjai: az elnök, kettő alelnök és a titkár.
(4) Két taggyűlés közötti időben az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a taggyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről az elnökség a következő taggyűlésen köteles beszámolni.
(5) Az elnökség jogosult az egyesületet érintő kötelezettségek és illető jogok vállalásáról - a taggyűlés felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett dönteni.
(6) Az elnökség szükség szerint, de legalább évente kétszer, tart ülést. Az ülést az elnök hívja össze. Az elnökség ülésére minden elnökségi tagot a napirend közlésével kell meghívni, a meghívók kiküldése és az ülés napja között legalább
8 napos időköznek kell eltelnie. Az elnökség minimum három elnökségi tag jelenléte esetén határozatképes.
(7) Határozatképtelenségre való tekintettel a megismételt ülést az eredeti időponttól számított 8 nap elteltével lehet összehívni. A megismételt ülés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A résztvevőket írásban kell értesíteni.
Az írásbeli értesítőben a tagokat a határozatképesség, ezen speciális szabályáról tájékoztatni kell, így azok a távolmaradás jogkövetkezményeinek ismeretében dönthetnek a részvétel kérdésében.
(8) Az elnökségi ülés határozatait a jelenlévő tagok többségének szavazatával hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
(9) Az elnökség munkájáról a taggyűlésnek évente beszámolási kötelezettséggel tartozik.
(10) Az elnökség elnöke egyben az egyesület elnöke.

8.§

(1) Az elnökség hatáskörébe tartozik:
 a.) összehívja és előkészíti az évi rendes és tisztújító, rendkívüli és megismételt taggyűlést.
 b.) beszámol a taggyűlésnek az elnökség munkájáról,
 c.) kidolgozza az egyesület működési programját és az egyesületi célok eléréséhez szükséges szakmai tevékenységet irányítja és szervezi.


 IV. Az elnök jogai és kötelességei:


9.§

(1) Az egyesületet a bíróságok és a hatóságok felé, valamint más egyesületek, szövetségek és a nemzetközi kapcsolatok terén az elnök vagy egy másik elnökségi tag képviseli.
(2) Az egyesület nevében szerződés megkötésére, felbontására vagy módosítására vagy egyéb jognyilatkozat megtételére az elnök jogosult, a taggyűlés előzetes beleegyezése alapján.
(3) A taggyűlés észrevételeit mindenkor köteles figyelembe vennie, és a taggyűlés határozatainak megfelelően kell intézkedéseket tennie.
(4) Az elnök munkájáról a taggyűlésnek évente beszámolási kötelezettséggel tartozik.
(5) A tagoktól illetve harmadik személyektől bármilyen címen befolyt összeg kezelését illetve felhasználását ellenőriznie kell.
(6) Az egyesület működésével kapcsolatos dokumentációk ellenőrzése és kezelése.
(7) Az egyesület pénzéről a kezelőket elszámoltatja.
(8) Az elnök köteles mind a taggyűlés, mind az elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni.

V. Az alelnökök

10.§

(1) Az elnököt munkájában két alelnök segíti.
(2) Az alelnökök feladatkörét az elnök határozza meg.
(3) Az elnököt akadályoztatása esetén a legidősebb alelnök, valamint az utóbbi személy hiányában a bármelyik elnökségi tag helyettesítheti.

VI. Az egyesület titkára


11.§

(1) Az egyesület ügyviteli, pénzügyi feladatait a titkár látja el.
(2) A titkár, tevékenységéről az évi rendes taggyűlésen köteles beszámolni.VII. A felügyelő bizottság


12.§

(1) Feladata az egyesület működésének, gazdálkodásának felügyelete.
(2) A felügyelő bizottság három tagból áll, tagjait a taggyűlés három évre választja nyílt szavazással.
(3) A felügyelő bizottság - szükség szerint ,de legalább évente kétszer tart ülést, melyet a felügyelő bizottság elnöke hív össze.
(4) Az ülésre minden felügyelő bizottsági tagot a napirend közlésével kell meghívni, a meghívók kiküldése és az ülés napja között legalább 8 napos időköznek kell eltelnie. A felügyelő bizottság minimum két felügyelő bizottsági tag jelenléte esetén határozatképes.
(5) Határozatképtelenségre tekintettel a megismételt ülést legkorábban az ülés eredeti időponttól számított 8 nap elteltével lehet összehívni. A megismételt ülés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A résztvevőket írásban kell tájékoztatni. Az írásbeli értesítőben a tagokat a határozatképesség ezen speciális szabályáról tájékoztatni kell, így azok a távolmaradás jogkövetkezményeinek ismeretében dönthetnek a részvétel kérdésében.
(6) A felügyelő bizottság  határozatait a jelenlévő tagok többségének szavazatával hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a felügyelő bizottság elnökének szavazata dönt.
(7) A felügyelő bizottság munkájáról a taggyűlésnek évente beszámolási kötelezettséggel tartozik.

13.§

(1) Mind a taggyűlés, mind az elnökség, mind a felügyelő bizottság minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az elnökség minden jelenlévő tagja, taggyűlés esetén további erre kijelölt két tag. A taggyűlést levezető elnök a taggyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag érvényesíti.VIII. A tagok jogai és kötelezettségei


14.§

(1) Az egyesület alapító tagja az a tag, aki 2002. augusztus 08. napján megtartott alakuló taggyűlésen, valamint a jelenléti ív és a tag jegyzőkönyv szerint jelen volt.
(2) Az egyesületnek minden alapító és rendes tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult taggyűlés döntéshozatalában.
(3) Az egyesület tagja lehet minden 16. életévét betöltött természetes személy kiskorúaknál szülő(gondviselő) írásbeli beleegyezése szükséges) aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja és kötelezettséget vállal az egyesület céljainak megvalósítása érdekében történő tevékenységében való aktív közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.
(4) A tagok felvételéről és kizárásáról kizárólag csak a taggyűlés dönthet. A tag-
gyűlés határozatáról a jelentkezőt 8 napon belül írásban vagy személyesen értesíti, és az egyesületi tagságot igazoló tagsági kártyát a jelentkezőknek személyesen, vagy postai úton továbbítja.
(5) Azok a természetes és jogi személyek, akik az egyesületet erkölcsileg és anyagilag támogatják, az egyesület szavazati joggal nem rendelkező pártoló illetve tiszteletbeli tagjai lehetnek.
(6) Az alapító és a rendes tagok jogosultak az egyesület által szervezett utazásokon, túrákon, foglalkozásokon részt venni, valamint az egyesület munkájában egyéb módon közreműködni.
(7) Az alapító és a rendes tagok az egyesületi tisztségekre jelölhetők és választhatók.
(8) Az alapító és a rendes tagok kötelesek a vállalt egyesületi kötelezettségeiket
pontosan és lelkiismeretesen teljesíteni, az Alapszabály rendelkezéseit pedig betartani.
(9) Az egyesület minden tagja köteles az egyesület jó hírét erősíteni, ápolni, az egyesületi tagsághoz méltó magatartást tanúsítani.
(10) A tagdíj összegét az egyesület alapító taggyűlésének 5. számú napirendi pontjában megfogalmazottak szerint kötelesek az egyesület alapító és rendes tagjai az egyesület pénztárába befizetni.


15.§

(1) A tagsági viszony azonnali hatállyal megszűnik:
 a.) a kilépés irásbeli bejelentésével
 b.) az egyesületi tag kizárásával:
ki kell zárni azt a tagot, aki az Alapszabály rendelkezéseit szándékosan vagy
rendszeresen megsérti vagy egyesület érdekeit súlyosan sértő magatartást tanúsít. A taggyűlés kizárást kimondó határozatának tartalmaznia kell a kizárás indokát. A tagot, a kizárást kimondó határozat meghozatala előtt írásban előzetesen fel kell hívni a kifogásolt magatartás megszüntetésére, a kizárást kimondó határozatot a felhívást követő 14 napon túl lehet meghozni. Az előzetes felhívást és a határozatot írásban, ajánlott levélben, vagy más igazolható módon kell az érintettnek kézbesíteni.
 c.) az egyesületi tag elhalálozásával, vagy jogutód nélküli megszűnésével.

IX. Az egyesület működése és gazdálkodása


16.§

(1) A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az egyesület vagyonát képezi. Az egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.
(2) Az egyesület a tagok által befizetett tagsági díjakból, a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetve a külső támogatók által az egyesületnek juttatott összegekből gazdálkodik.
(3) Az egyesület az éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok a tagdíj megfizetésén túl saját vagyonukkal nem felelnek az egyesület tartozásaiért.
(4) Az egyesület gazdálkodásáról a külön jogszabályok előírásai szerint üzleti könyveket kell vezetni és azt az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a titkár az egyesület gazdálkodásáról a taggyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.
(5) Az egyesület céljai megvalósításának érdekében támogatókat keres, az el-
fogadott támogatást a lehető leghatékonyabb módon és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melynek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.
(6) Az egyesület gazdasági tevékenysége az egyesületi célok megvalósítását hivatott biztosítani.
(7) Az egyesület gazdasági tevékenységet csak másodlagosan végez, és az egyesület vagyona alapvetően nem ebből származik.
(8) Az egyesület bankszámlája felett való rendelkezéshez minden esetben az elnök és titkár aláírása szükséges.

X. Az egyesület megszűnése


17.§

(1) Az egyesület megszűnik:
 a.) feloszlással
 b.) feloszlatással
 c.) más egyesülettel való egyesüléssel
 d.) megszűnés megállapításával
(2) Ha az egyesület vagyonának hovafordításáról a bíróság nem rendelkezik, továbbá, ha az egyesület feloszlatással szűnik meg, vagy a bíróság annak megszűnését állapítja meg, vagyona a hitelezők kielégítése után a tagok között felosztásra kerül.

XI. Vegyes rendelkezések


18.§

(1) Az egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.
(2) Az egyesület semmilyen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete politikai pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve nem fogad el.

Szabadbattyán, 2009. május 16.                                                                       Tisztelettel:

                                                                                                  Szabó László
                                                                                                          elnök
Tanuk: 1.) Név:                                                            2.)  Név:

                  Lakcím:                                                      Lakcím:

                 Aláírás:                                                        Aláírás:

Az alapszabály itt is elérhető.